Przeglądy roczne i 5-letnie w Bydgoszczy

Przeglądy roczne i 5-letnie

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących kontroli:


Przegląd roczny – jest to kontrola przeprowadzana co najmniej raz w roku (kalendarzowym), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, w Bydgoszczy.

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, w mieście Bydgoszcz.

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)


Przegląd 5-letni – jest to kontrola przeprowadzaną co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. nadzór bud um
Zgodnie z wymaganiami ustawy w okresach 5-letnich wykonywać należy również badania instalacji elektrycznych i odgromowych.


Gwarantujemy wykonanie prac przez inżynierów posiadające wieloletnie doświadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia.
Dysponujemy osobami posiadającymi uprawnienia:

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji
- tytuł mistrza kominiarskiego 

Z każdej kontroli opracowujemy protokół szczegółowo opisujący stan techniczny poszczególnych elementów i instalacji oraz zakres niezbędnych napraw i remontów.

 

Zaufali nam

  • adm
  • anr
  • ciech
  • energa
  • krotoski
  • ksiaznica
  • lotto
  • mf
  • mzb
  • orlen
  • pila
  • pwsz
  • rcz
  • respur
  • spin
  • szubin
  • tk
  • udt
  • umt
  • wam